I Yahn I Arkestra Logo

Logo Design

Logo design and development for I Yahn I Arkestra, a psychedelic reggae band based in Philadelphia, PA.

CategoryLogos
MediaDigital + Print
Year2008

01.

I Yahn I Arkestra Logo

Logo design and development for I Yahn I Arkestra, a psychedelic reggae band based in Philadelphia.

02.

I Yahn I Arkestra Logo

Development versions.